Veilige sportomgeving

VC Bladel is een vereniging voor iedereen. Wij als bestuur van VC Bladel zetten ons in om een veilige sportomgeving te creëren voor onze leden. Ongewenst gedrag of omgangsvormen waarbij de veilige sportomgeving in het gedrang dreigt te komen worden dan ook niet getolereerd.

Ongewenst gedrag is gedrag dat iemand wordt aangedaan, waar hij/zij zich niet prettig bij voelt en als grensoverschrijdend wordt ervaren door de persoon zelf. Het is persoons- situatie en/of tijdsafhankelijk of gedrag als ongewenst wordt ervaren. Ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag keuren wij nadrukkelijk af binnen VC Bladel. Je kan contact opnemen met (één van) de vertrouwenspersonen als je vindt dat je binnen de club op een ongewenste manier benaderd wordt/bent.

Hieronder lees je welke regels wij hanteren en hoe wij als vereniging een veilige sportomgeving nastreven.

Seksuele intimidatie

Met enige regelmaat verschijnt er wel een artikel in de media over gevallen van ontucht en seksuele intimidatie bij instellingen, verenigingen en sportclubs. Wij als bestuur van VC Bladel vinden het belangrijk dat wij een veilige sportomgeving creëren voor onze leden en nemen dit onderwerp serieus. Derhalve hebben wij besloten om de gedragsregels / richtlijnen te hanteren zoals die opgesteld zijn door de Nevobo. Op deze manier is duidelijk vastgelegd hoe men in bepaalde situaties dient te handelen.

Klik hier voor alle relevantie informatie op de site van de Nevobo.

Als vereniging vragen wij al onze trainers de Leidraad Ongewenst Gedrag door te nemen en te ondertekenen.

Pesten

VC Bladel keurt alle vormen van pesten af. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Onze trainers zijn geïnstrueerd om alert te zijn op pestgedrag.

De Nevobo heeft, ter ondersteuning van de sportverenigingen, een ‘pestprotocol’ ontwikkeld. Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. VC Bladel hanteert dit Pestprotocol.

Discriminatie

Discrimineer niemand vanwege zijn/haar geslacht, mentale toestand, ras, handicap, huiskleur, seksuele oriëntatie, beroep, leeftijd, religie of politieke overtuiging.

Agressie en geweld

Alle vormen van agressie en geweld worden afgekeurd, waaronder te verstaan:

  • Fysieke agressie, waaronder: duwen, slaan, schoppen, spugen, beroven, vernielen
  • Verbale agressie, waaronder: schreeuwen, schelden, felle discussie
  • Psychische agressie, waaronder: chanteren, vernederen, verbale of schriftelijke bedreigingen

Grenzen

Houd rekening met de grenzen van de ander. Voor iedereen ligt de persoonlijke grens ergens anders. Zo kan een goedbedoeld grapje of aanraking voor de ander kwetsend over komen of een grens bereiken. Houd daar rekening mee, maar spreek het ook uit naar elkaar.

Scroll naar boven