Veilige sportomgeving

Seksuele intimidatie

Met enige regelmaat verschijnt er wel een artikel in de media over gevallen van ontucht en seksuele intimidatie bij instellingen, verenigingen en sportclubs. Wij als bestuur van VC Bladel vinden het belangrijk dat wij een veilige sportomgeving creëren voor onze leden en nemen dit onderwerp serieus. Derhalve hebben wij besloten om de gedragsregels / richtlijnen te hanteren zoals die opgesteld zijn door de Nevobo. Op deze manier is duidelijk vastgelegd hoe men in bepaalde situaties dient te handelen.

Klik hier voor alle relevantie informatie op de site van de Nevobo.

Als vereniging vragen wij al onze trainers de Leidraad Ongewenst Gedrag door te nemen en te ondertekenen.

Pesten

VC Bladel keurt alle vormen van pesten af. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Indien je gepest wordt of je constateert pesten binnen de club, maak hier melding van bij je trainer of maak gebruik van de vertrouwenscontactpersoon binnen onze club. Onze trainers zijn geïnstrueerd om alert te zijn op pestgedrag.

De Nevobo heeft, ter ondersteuning van de sportverenigingen, een ‘pestprotocol’ ontwikkeld. Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. VC Bladel hanteert dit Pestprotocol.

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon; klik hier voor het functieprofiel vertrouwenscontactpersoon.

Nico Ojevaar

Scroll naar top